Αρχική Σελίδα

Εμπειρική διερεύνηση του ρόλου και της λειτουργίας των Ελληνικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών και του Περιβάλλοντος

Το έργο προτείνει τη συστηματική μελέτη του φαινομένου των ΜΚΟ (Μη-Κυβερνητικών Οργανώσεων) στην Ελλάδα χρησιμοποιώντας μία μέθοδο ανάλυσης πολλαπλών κριτηρίων. Tα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν για τη σχεδίαση ενός πλαισίου λειτουργίας το οποίο επιτρέπει τη μάθηση μέσω της εμπειρίας που κερδίζεται στο πεδίο εργασίας (field-focused learning) και στην εκτίμηση αποδοσης (impact assessment).

Βασικός στόχος της έρευνας ήταν ο εντοπισμός, η καταγραφή και αποτύπωση (χαρτογράφηση) των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στο θεματικό πεδίο των Κοινωνικών Υπηρεσιών (περιλαμβάνονται οι τομείς της ψυχικής υγείας, κοινωνικής φροντίδας και κοινωνικής πρόνοιας). Επιπλέον, σκοπός της έρευνας είναι η καταγραφή, μελέτη και ανάλυση του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας τους και η αξιολόγηση των υπηρεσιών που προσφέρουν (ψυχολογική υποστήριξη, οικονομική στήριξη, συμβουλευτική κ.λπ.) και των δραστηριοτήτων τους. Βασικό εργαλείο της έρευνας ήταν ένα ποσοτικό ερωτηματολόγιο και ένα ερωτηματολόγιο καθοδηγούμενης συνεντευξης.

Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου:
Τσουραμάνης Χρήστος, Καθηγητής
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Μεσολλόγι)
ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
email: xtsouram-at-teimes.gr