Στόχοι και σκοπός

Στόχοι του έργου

Το έργο στοχεύει:

  • στον προσδιορισμό των γνώσεων και των εργαλείων διαχείρισης (management tools) για την αξιολόγηση των επιπτώσεων της δράση των ΜΚΟ έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η σχεδίαση διορθωτικών δράσεων σε επίπεδο διαχείρισης οργανισμού και την περαιτέρω βελτίωση της αποτελεσματικότητας, του οφέλους προς το κοινωνικό σύνολο και τη βιωσιμότητα των προσπαθειών τους,
  • στην παρακολούθηση, στην αξιολόγηση και στη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης έργου των ΜΚΟ στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών,
  • στην παροχή εργαλείων για την υποστήριξη των ΜΚΟ έτσι ώστε να γίνουν οργανισμοί μάθησης (learning organizations),
  • στη βελτίωση της δημόσιας αναγνώρισης των ΜΚΟ και η συμβολή τους στην ανάπτυξη.

Σκοπός του έργου

O σκοπός του έργου είναι:

  • η ενδεικτική καταγραφή των δραστηριοτήτων ελληνικών ΜΚΟ στον κοινωνικό τομέα,
  • ο σχεδιασμός ορθών πρακτικών για την μεγιστοποίηση του αντίκτυπου και της αποτελεσματικότητας των ΜΚΟ,
  • η σχεδίαση ενός πλαισίου το οποίο θα δύναται να καταστήσει μία ΜΚΟ Οργανισμό που Μαθαίνει μέσω της εκτίμησης του αντίκτυπου των δράσεων της και της αξιολόγησης της λειτουργίας της.