Μεθοδολογία Υλοποίησης

Γενική μεθοδολογία

Η μεθοδολογία υλοποίησης του έργου στηρίζεται στο σχεδιασμό νέων επιχειρησιακών εργαλείων διαχείρισης (ή/και η προσαρμογή υπαρχόντων) για τις ανάγκες των ελληνικών ΜΚΟ. Η προσαρμογή θα πρέπει να στηριχθεί στην καταγραφή του μοντέλου λειτουργίας των ΜΚΟ (operational patterns) των στοχευόμενων τομέων έτσι ώστε να έχουν αυξημένη πρακτική αξία.

Η μεθοδολογία του έργου βασίζεται σε τρεις ερευνητικούς πυλώνες

1ος Πυλώνας: Ανάλυση Μοτίβων Λειτουργίας (Operational Pattern Analysis) περιλαμβάνει μια σειρά από τρεις δράσεις και συγκεκριμένα:

  • την εκτέλεση μιας ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας για τις Ελληνικές ΜΚΟ στους τομείς των Κοινωνικών υπηρεσιών και του Περιβάλλοντος,
  • τη συγκέντρωση και καταγραφή της σχετικής γνώσης,
  • την ανακάλυψη και ανάλυση μη εμφανών μοτίβων λειτουργίας (operational patterns) των ΜΚΟ μέσω τεχνικών εξόρυξης δεδομένων.

2ος Πυλώνας: Σχεδιασμός Επιχειρησιακών Εργαλείων Διαχείρισης. Σχεδιασμός προσαρμοσμένων εργαλείων για την επιχειρησιακή διαχείριση των ΜΚΟ. Ο πυλώνας αυτός περιλαμβάνει ένα σύνολο από δύο ενέργειες και συγκεκριμένα:

  • καταγραφή των υφιστάμενων επιχειρησιακών εργαλείων διαχείρισης και την προσαρμογή τους στις ανάγκες των ΜΚΟ,
  • Σχεδιασμός νέων εργαλείων για τις κρίσιμες λειτουργίες των ΜΚΟ.

3ος Πυλώνας: Πλαίσιο Οργανωσιακής Μάθησης. Σχεδιασμός ενός οργανωτικού πλαισίου μάθησης για τις Eλληνικές ΜΚΟ. Ο πυλώνας αυτός περιλαμβάνει ένα σύνολο από δύο ενέργειες:

  • ανάπτυξη ειδικών διαδικασιών οργανωτικής μάθησης προσαρμοσμένων στις ανάγκες των ελληνικών ΜΚΟ,
  • σχεδιασμός βέλτιστων πρακτικών αξιολόγησης της απόδοσης ειδικά για τις ελληνικές ΜΚΟ, οι οποίες είναι καινοτόμες, αξιόπιστες και αποτελεσματικές.

Το επόμενο σχήμα απεικονίζει τη γενική μεθοδολογία του έργου