Πακέτα εργασίας - Παραδοτέα

Το έργο θα εκτελεστεί σε 5 πακέτα εργασίας (ΠΕ) ως εξής

ΠΕ1 Διαχείριση Έργου
Στόχοι:

  • διαχείριση πόρων του έργου
  • ποιοτική αξιολόγηση αποτελεσμάτων έργου
Παραδοτέα: Ενδιάμεση Έκθεση (Μ12), Τελική Έκθεση (Μ24)

ΠΕ2 Σχεδιασμός Ερευνητικού πλαισίου και διεξαγωγή έρευνας
Στόχοι:

  • σχεδιασμός ποιοτικού και ποσοτικού εργαλείου έρευνας,
  • διεξαγωγή έρευνας,
  • ανάλυση αποτελεσμάτων και εξαγωγή συμπερασμάτων.
Παραδοτέα: Γνωσιακή βάση Ελληνικών ΜΚΟ του τομέα των Κοινωνικών Υπηρεσιών και του Περιβάλλοντος (Μ11), Ανάλυση των επιχειρησιακών προτύπων των Ελληνικών ΜΚΟ του τομέα των Κοινωνικών Υπηρεσιών και του Περιβάλλοντος (Μ12)

ΠΕ3 Σχεδιασμός Εργαλείων Διοίκησης Έργου για ΜΚΟ
Στόχοι:

  • σχεδιασμός εργαλείων Διοίκησης Έργου,
  • σχεδισμός καλών πρακτικών διοίκησης ΜΚΟ.
Παραδοτέα: Εργαλεία, τεχνικές και καλές πρακτικές για την αποτελεσματική διοίκηση και διαχείριση πόρων (Μ20)

ΠΕ4 Σχεδιασμός Πλαισίου Οργανωσιακής Μάθησης
Στόχοι:

  • να σχεδιαστούν τεχνικές συγκρότησης και εμπλουτισμού οργανωσιακής μάθησης,
  • να σχεδιαστούν μέθοδοι αξιολόγησης.
Παραδοτέα: Πλαίσιο Οργανωσιακής Μάθησης για ΜΚΟ (Μ24)

ΠΕ5 Διάχυση αποτελεσμάτων
Στόχοι:

  • Διάχυση αποτελεσμάτων του έργου
Παραδοτέα: Υλικό διάχυσης – Ιστότοπος (Μ6), Υλικό διάχυσης – Φυλλάδιο (Μ12), Τρεις Δημοσιεύσεις σε Διεθνή/Ελληνικά Συνέδρια και Περιοδικά (Μ24), Συμμετοχές σε Διεθνή και Εθνικά Συνέδρια (Μ24)