Έρευνα προτύπων λειτουργίας ΜΚΟ

Βασικός στόχος της έρευνας ήταν ο εντοπισμός, η καταγραφή και αποτύπωση (χαρτογράφηση) των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στο θεματικό πεδίο των Κοινωνικών Υπηρεσιών (περιλαμβάνονται οι τομείς της ψυχικής υγείας, κοινωνικής φροντίδας και κοινωνικής πρόνοιας). Επιπλέον, σκοπός της έρευνας είναι η καταγραφή, μελέτη και ανάλυση του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας τους και η αξιολόγηση των υπηρεσιών που προσφέρουν (ψυχολογική υποστήριξη, οικονομική στήριξη, συμβουλευτική κ.λπ.) και των δραστηριοτήτων τους. Βασικό εργαλείο της έρευνας ήταν ένα ποσοτικό ερωτηματολόγιο και ένα ερωτηματολόγιο καθοδηγούμενης συνέντευξης.

Ταυτότητα της έρευνας

Έλαβε χώρα το χρονικό διάστημα: 01/04/2013 - 30/06/2014.

Περιγραφή του δείγματος

Για τις ανάγκες της έρευνάς μας ως ΜΚΟ στον τομέα των Κοινωνιών Υπηρεσιών και του Περιβάλλοντος ορίζονται οι Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες, Σύλλογοι, Ιδρύματα, Σωματεία, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και Οργανώσεις με κοινωφελές έργο, οι οποίες διαθέτουν οργανωτική αυτονομία και διοικητικές δομές, παρουσιάζουν δραστηριότητες και η δράση τους αναφέρεται σε μια γεωγραφική κλίμακα μεγαλύτερη από τα όρια της γειτονιάς.

Ερωτηματολόγιο έρευνας

Αναφορικά με το ερευνητικό εργαλείου του ερωτηματολογίου που συμπληρώθηκε από τους εκπρόσωπους των φορέων συνολικά συγκεντρώθηκαν 34 ερωτηματολόγια σε εθνικό επίπεδο. Επισημαίνεται, ότι αποστάλθηκε ενημερωτική επιστολή μέσω email σε 250 τουλάχιστον φορείς (ελληνικές ΜΚΟ του τομέα των Κοινωνικών Υπηρεσιών και του Περιβάλλοντος). Η ανταπόκριση θεωρείται ικανοποιητική, εάν ληφθεί υπόψη ότι οι ΜΚΟ τον τελευταίο καιρό έχουν αμφισβητηθεί έντονα και τους προσεγγίζουν για διάφορες έρευνες, οι οποίες δεν είναι επιστημονικές, όπως η παρούσα και δεν πληρούν τους κανόνες ερευνητικής δεοντολογίας.

Ερωτηματολόγιο δομημένης συνέντευξης

Σε σχέση με το δεύτερο ερευνητικό εργαλείο που αξιοποιήθηκε για τους σκοπούς της έρευνας συμπληρώθηκαν 14 ερωτηματολόγια δομημένης συνέντευξης σε εθνικό επίπεδο. Αξίζει να τονιστεί ότι η ερευνητική ομάδα προσέγγισε 50 φορείς που πληρούσαν τις προϋποθέσεις προκειμένου να συλλεχθεί ο επιθυμητός αριθμός ερωτηματολογίων δομημένης συνέντευξης.

Ερωτηματολόγιο δομημένης συνέντευξης

Σε σχέση με το δεύτερο ερευνητικό εργαλείο που αξιοποιήθηκε για τους σκοπούς της έρευνας συμπληρώθηκαν 14 ερωτηματολόγια δομημένης συνέντευξης σε εθνικό επίπεδο. Αξίζει να τονιστεί ότι η ερευνητική ομάδα προσέγγισε 50 φορείς που πληρούσαν τις προϋποθέσεις προκειμένου να συλλεχθεί ο επιθυμητός αριθμός ερωτηματολογίων δομημένης συνέντευξης.

Τα μέλη της ερευνητικής ομάδας επιχείρησαν μέσα από βιβλιογραφική επισκόπηση και έρευνα μέσω διαδικτύου να εντοπίσουν και καταγράψουν όλες τις διαθέσιμες λίστες με στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνα, emails) των ελληνικών ΜΚΟ του τομέα των Κοινωνικών Υπηρεσιών και του Περιβάλλοντος. Από τη συλλογή των διαθέσιμων στοιχείων επικοινωνίας και αντιπαραβολής τους διαπιστώθηκε ότι πολλές ΜΚΟ είχαν παύσει τη λειτουργία τους.
Συνολικά και από τα δύο ερευνητικά εργαλεία συγκεντρώθηκαν 48 ερωτηματολόγια, αριθμός που κρίνεται επαρκής για να εξαχθούν συμπεράσματα.